Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door ZIPPRO MEIJER aanvaarde opdracht. ZIPPRO MEIJER is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 61536164. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van een verschil tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 1

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van ZIPPRO MEIJER, maar ook ten behoeve van alle aan ZIPPRO MEIJER verbonden personen en derden die bij de uitvoering van enige opdracht door ZIPPRO MEIJER zijn ingeschakeld.

Artikel 2

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap ZIPPRO MEIJER, ook indien de opdracht door een bepaalde aan ZIPPRO MEIJER verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3

De aansprakelijkheid van ZIPPRO MEIJER voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de onder de door ZIPPRO MEIJER afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Op schriftelijk verzoek wordt informatie gegeven over de polisvoorwaarden.

Artikel 4

ZIPPRO MEIJER kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Indien ZIPPRO MEIJER een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, dan is ZIPPRO MEIJER niet aansprakelijk voor een fout die door deze persoon wordt gemaakt. Door ZIPPRO MEIJER een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever ZIPPRO MEIJER de bevoegdheid beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan haar verbonden persoon namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5

De opdrachtgever vrijwaart ZIPPRO MEIJER tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht. De opdrachtgever zal aan ZIPPRO MEIJER de redelijke kosten van juridische bijstand in verband met dergelijke aanspraken vergoeden.

Artikel 6

Alle rechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens ZIPPRO MEIJER in verband met door ZIPPRO MEIJER verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Artikel 7

ZIPPRO MEIJER zal in beginsel maandelijks declareren. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 8

ZIPPRO MEIJER is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is ZIPPRO MEIJER na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is ZIPPRO MEIJER gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

Artikel 9

Op iedere overeenkomst van opdracht tussen ZIPPRO MEIJER en haar opdrachtgever is de “Kantoorklachtenregeling ZIPPRO MEIJER” van toepassing. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van ZIPPRO MEIJER: www.zippromeijer.com en wordt op verzoek beschikbaar gesteld.

Artikel 10

Op de rechtsverhouding tussen ZIPPRO MEIJER en de opdrachtgever is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

***