Privacy Statement

Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

1. Privacy

ZIPPRO MEIJER respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). ZIPPRO MEIJER is gevestigd aan de Keizersgracht 62-64, 1015 CS in Amsterdam.

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie ZIPPRO MEIJER persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij ZIPPRO MEIJER.

Toelichting:

Dit Privacy Statement is van toepassing op:
– cliënten van ZIPPRO MEIJER
– bezoekers van de website van ZIPPRO MEIJER

– potentiële cliënten met wie ZIPPRO MEIJER contact heeft gelegd of wil leggen
– ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van ZIPPRO MEIJER
– alle andere personen die contact opnemen met ZIPPRO MEIJER of van wie ZIPPRO MEIJER persoonsgegevens verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms.

Toelichting:

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het onderhouden van contact met u.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
 • Het generen van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of het verbeteren en beveiligen van onze website.

Toelichting:

Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten: 

– Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.

Het nakomen van wettelijke verplichtingen: 

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

Het onderhouden van contact met u:
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties:
– Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd.

Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken:

– Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek, bijvoorbeeld door middel van een (online) vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Als wij u benaderen voor een cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

Het generen van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of het verbeteren en beveiligen van onze website.
– De gebruikersstatistieken van de website (www.zippromeijer.com) stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

5. Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Als u daarvoor toestemming hebt verleend.
 • De uitvoering van een overeenkomst.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • In verband met een gerechtvaardigd belang.

Toelichting:

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de AVG. De vier rechtsgronden waar ZIPPRO MEIJER zich op baseert zijn:
Toestemming:
– Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
De uitvoering van een overeenkomst:
– Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
Het voldoen aan een wettelijke verplichting:
– De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten, notarissen en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).
In verband met een gerechtvaardigd belang:
– Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

6. Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Toelichting:

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.

7. Bewaartermijn

ZIPPRO MEIJER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

8. Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Toelichting:

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
– Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij of bij het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken.
– Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

9. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte
Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zullen wij er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Toelichting:

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

10. Wat zijn uw rechten?
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij.

Toelichting:

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

11. Vragen of Klachten?
Als u vragen of klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: info@zippromeijer.com. Telefonisch kunt u ons bereiken op: +31 20 520 7565. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens .

12. Aanpassing van dit Privacy Statement
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen dit Privacy Statement dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan dit Privacy Statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.