Private handhaving van zuiver nationaal mededingingsrecht

Op 1 september is ter consulatie gepubliceerd het Wetsvoorstel wijziging markt en overheid, concentratietoezicht en privaatrechtelijke handhaving. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat de bepalingen over privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht voortaan ook van toepassing zijn op zuiver nationale mededingingsinbreuken.

De bepalingen over privaatrechtelijke handhaving zijn begin dit jaar in werking getreden als omzetting van de Europese richtlijn voor schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht en maken het voor gedupeerden eenvoudiger om schadevergoeding te vorderen wegens mededingingsinbreuken (waaronder kartelinbreuken). De richtlijn is alleen van toepassing op inbreuken van artikel 101 VWEU (kartelverbod) en artikel 102 VWEU (misbruik economische machtspositie) en op nationale bepalingen (lees: artikel 6 Mw en 24 Mw) die in een zaak parallel met deze Europese artikelen worden toepast (“parallelle toepassing”). Zuiver nationale inbreuken van het mededingingsrecht (dat wil zeggen: schending van artikel 6 en/of 24 Mw zonder dat ook sprake is van schending van de Unierechtelijke artikelen 101 en/of 102 VWEU) vallen niet onder de richtlijn en de Nederlandser wetgever heeft ook de implementatiewet begin dit jaar bewust (in verband met wetgevingsbeleid bij de omzetting van Europese richtlijnen) beperkt tot Europese inbreuken en situaties van parallelle toepassing. Wel werd toen al aangekondigd dat er het voornemen van de wetgever bestond om in een separaat wetsvoorstel het toepassingsbereik van de bepalingen uit de implementatiewet uit te breiden naar zuiver nationale schendingen van het mededingingsrecht. Volgens de concept memorie van toelichting is 40% van de besluiten van de ACM gebaseerd op alleen nationaal mededingingsrecht.

Het wetsvoorstel bevat verder wijzigingen in de wet markt en overheid – op het punt van de ‘algemeenbelanguitzondering’ – en in het concentratietoezicht (voornamelijk technische wijzigingen). Er kan nog tot 27 oktober 2017 worden gereageerd op het wetsvoorstel. Zie https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingmarktenoverheid

Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheid van het verhaal van kartelschade contact op met een van onze advocaten.