Publicaties

 

Mr. Dr. Erik-Jan Zippro

 

E.J. Zippro en R. Meijer, ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’: (bewijslast)problematiek rondom het passing-on verweer in kartelschadzaken, M&M 2016, p. 220-226.

 

E.J. Zippro, ‘De opzet van de verzekeringnemer tot misleiding van de verzekeraar. Enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507 (Messoudi/ASR Schadeverzekering N.V.)’, MvV 2016, p. 105-112.

 

E.J. Zippro, ‘Het voorontwerp van de implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht’, Maandblad voor Vermogensrecht 2015, p. 343-354.

 

E.J. Zippro & S. Lankhaar, ‘Kunnen twee sets algemene voorwaarden cumulatief van toepassing zijn? Over het verschil tussen een alternatieve dubbele verwijzing (Visser/Avéro-regel) en een cumulatieve dubbele verwijzing (Haviltex-regel) naar aanleiding van ForFarmers/Doens’, Maandblad voor Vermogensrecht 2015, p. 289-297.

 

E.J. Zippro & R. Meijer, ‘Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen: de definitieve richtlijn betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken’, Maandblad voor Vermogensrecht 2015, p. 114-126.

 

Erik-Jan Zippro, ‘Private Enforcement of EU State Aid Law’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus, J.S. Kortmann and M.H. Wissink (eds.), The Influence of EU Law on National Private Law (Volume I, General Part), Kluwer Law 2014, p. 705-731.

 

E.-J. Zippro, ‘Sanctions in EU competition law: principles and practice, Over de juridische en economische implicaties van de decentralisatie van de handhaving van het Europees mededingingsrecht’ (bespreking van: Michael J. Frese, Sanctions in EU competition law: principles and practice (diss. Amsterdam UvA), Oxford: Hart Publishing), RM Themis 2014, p. 153-156.

 

E.-J. Zippro, ‘Het Richtlijnvoorstel betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken’, Mededingingsrecht in de Praktijk 2013, p. 275-285.

 

P.C.J. de Tavernier m.m.v. E.-J. Zippro, ‘Causaliteit(sonzekerheid) en smartengeld: een blik in de gereedschapskist van de Hoge Raad’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2013, p. 1333-1350.

 

E.-J. Zippro, ‘Arbitraal beding in algemene voorwaarden niet per definitie onredelijk bezwarend in business-to-consumer verhoudingen. Denk niet zwart, denk niet grijs, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van… de concrete omstandigheden van het geval’, Maandblad voor Vermogensrecht 2012, p. 287-294.

 

E.-J. Zippro, ‘Samenhangende overeenkomsten en de gevolgen voor de mogelijkheden van ontbinding en opschorting. HR 20 januari 2012, LJN BU3162 (AgfaPhoto Finance/Foto Noort c.s.) en HR 3 februari 2012, LJN BU4907 (Euretco/Naeije)’, Maandblad voor Vermogensrecht 2012, p. 101-106.

 

E.-J. Zippro, ‘Non-conforme goodwill. Non-conformiteit ingeval de goodwill niet beantwoordt aan hetgeen de koper op grond van de overnameovereenkomst mocht verwachten?’, Maandblad voor Vermogensrecht 2011, p. 236-240.

 

E.-J. Zippro & S. The, ‘Brusselse niet-bindende richtsnoeren bij de begroting van schade wegens schendingen van het mededingingsrecht. Een praktisch hulpmiddel voor de rechter en procespartijen?’, Maandblad voor Vermogensrecht 2011, p. 277-282.

 

E.-J. Zippro, ‘Het paritas creditorum-beginsel en de verplichting tot het stellen van zekerheid door middel van een bankgarantie op grond van de redelijkheid en billijkheid. Enkele opmerkingen over het gesloten stelsel van dwangmiddelen en middelen tot bewaring van recht naar aanleiding van HR 28 januari 2011, LJN BO4930 (Marexion/Baboprint)’, Maandblad voor Vermogensrecht 2011, p. 100-103.

 

E.-J. Zippro, ‘Privaatrechtelijke handhaving van het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie: excessieve prijsvoering in de Rotterdamse haven?’, Hof ’s-Gravenhage 1 juni 2010, LJN: BM6398: Havenbedrijf Rotterdam vs. de oliesector’, Maandblad voor Vermogensrecht 2010, p. 264-271.

 

E.-J. Zippro, ‘Conversie onverenigbaar met de absolute nietigheid van ongeoorloofde kartelafspraken. Enige opmerkingen over de reikwijdte van de nietigheidssanctie van art. 101 lid 2 VWEU en art. 6 lid 2 Mw naar aanleiding van HR 18 december 2009, LJN BJ9439 (Prisma c.s./verweerders)’, Maandblad voor Vermogensrecht 2010, pp. 29-35.

 

E.-J. Zippro, ‘Drie stellingen over privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2010 (6838), p. 283-286.

 

E.-J. Zippro, ‘Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht’, ELSA Leiden Magazine 2010 (1), p. 19-24.

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2010 (vier keer per jaar).

 

A.G. Castermans & E.-J. Zippro, ‘Coherente toerekening in het Europees aansprakelijkheidsrecht. Enkele opmerkingen over toerekening in het discriminatierecht en het mededingingsrecht’, Vermogensrechtelijke Analyses 2009, p. 23-47.

 

E.-J. Zippro, ‘Moed en karakter van een schuiftrombonist. De vrijheid van meningsuiting in de ogen van een liberaal vrijdenker’, in: A.G. Castermans, Jac. Hijma, K.J.O. Jansen, P. Memelink, H.J. Snijders, C.J.J.M. Stolker (red.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, Deventer: Kluwer 2009, p. 113-125.

 

E.-J. Zippro, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2009 (tevens verschenen als handelseditie in de Kluwer serie Recht & Praktijk, nr. 174).

 

E.-J. Zippro, ‘The White Paper on Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Rules’, in: Henk Snijders & Stefan Vogenauer (Ed.), Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law, München: Sellier European Law Publishers 2009, p. 213-222.

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2009 (vier keer per jaar).

 

P.C. Adriaanse, T. Barkhuysen, F.M.J. den Houdijker & E.-J. Zippro, ‘Het EVRM-kader voor invoering van punitive damages in mededingingszaken. Europese toestanden in het schadevergoedingsrecht?’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2008, p. 274-286.

 

E.-J. Zippro, ‘Overige verbintenissen uit de wet: ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2008, p. 885-896.

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2008 (vier keer per jaar).

 

E.-J. Zippro, ‘Het passing-on verweer; samenloop van directe en indirecte acties tot verkrijging van schadevergoeding’, in: I.S.J. Houben, K.J.O. Jansen, P. Memelink, J.H. Nieuwenhuis, L. Reurich (red.), Samenloop (BWKJ 23), Deventer: Kluwer 2007, p. 1-18.

 

E.-J. Zippro, ‘Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun’ (bespreking van P.C. Adriaanse, Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2006), Maandblad voor Vermogensrecht 2007, p. 2-4.

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2007 (vier keer per jaar).

 

E.-J. Zippro, ‘Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht’, Ars Aequi 2006, p. 598-608.

 

Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders and Erik-Jan Zippro, ‘Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?’ in: Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders and Erik-Jan Zippro (eds.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, Munchen: Sellier. European Law Publishers 2006, p. 3-13.

 

E.-J. Zippro, ‘Vernietiging arbitraal vonnis wegens schending van het motiveringsvereiste’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2006, p. 1357-1359.

 

E.-J. Zippro, ‘Vernietiging arbitraal vonnis wegens strijd met openbare orde of goede zeden’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2006, p. 1363-1375.

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2006 (vier keer per jaar).

 

E.-J. Zippro, ‘Communautaire eenheid en nationale verscheidenheid bij de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht?’ in: E.M. Hoogervorst e.a. (red.), Rechtseenheid en vermogensrecht (BWKJ 21), Deventer: Kluwer 2005, p. 181-203.

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2005 (vier keer per jaar).

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2004 (vier keer per jaar).

 

E.-J. Zippro, ‘Overige verbintenissen uit de wet: ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2003, p. 340-352.

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2003 (vier keer per jaar).

 

E.-J. Zippro, ‘Ars Aequi Katern Burgerlijk Recht: Onrechtmatige daad en overige verbintenissen uit de wet, Contractenrecht, Goederenrecht’, Ars Aequi Katern, jaargang 2002 (vier keer per jaar).

 

E.-J. Zippro, Leveringsweigering, een onderzoek naar de mededingingsrechtelijke en civielrechtelijke grenzen aan de vrijheid van machtspositiehouders om levering van goederen en diensten te weigeren (doctoraalscriptie Amsterdam VU) 2001.

 

E.-J. Zippro, ‘Het statuut voor een permanent internationaal strafhof. De oprichting van een universeel en effectief strafhof?’, Juridisch Faculteitsblad Status Quo 1998 (december), p. 10-14.

 

Mr. Dr. Rogier Meijer

 

R. Meijer en E.J. Zippro, ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’: (bewijslast)problematiek rondom het passing-on verweer in kartelschadzaken, M&M 2016, p. 220-226.

 

E-J. Zippro en R. Meijer, Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen: de definitieve richtlijn betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken, MvV 2015, p. 114-126.

 

R. Meijer, Relativiteitsperikelen: Wet wapens en munitie geen schild tegen concrete (vermogens)schade?, MvV 2015, p. 76-81.

 

R. Meijer, Prijsvorming onder de paraplu van het kartel: aansprakelijkheid van karteldeelnemers voor schade door ‘umbrella pricing’?, M&M 2014, p. 181-185.

 

R. Meijer, Köbler in de polder, MvV 2014, p. 284-288.

 

R. Meijer, The Rewe/Comet ‘doctrine’ and its implications on national private law, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, J.S. Kortmann, L.A.D. Keus en M.H. Wissink (red.), The influence of EU law on national private law, Serie Onderneming en Recht, Deel 81-I, Kluwer 2014, p. 39-55.

 

R. Meijer, boekbespreking J.M. Emaus, Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht, MvV 2014, p. 17-21

 

R. Meijer, Jutta Leth/Oostenrijk, O&A 2013, p. 190-193.

 

R. Meijer, Verhaal van kartelschade door de Europese Commissie, M&M 2013, p. 19-22.

 

R. Meijer, Banesto/Calderon Camino – Unierechtelijke geboden en verboden bij toetsing aan Europees consumentenrecht, MvV 2012, p. 295-299.

 

R. Meijer, Rechtspolitieke overwegingen in de Unie- en lidstaataansprakelijkheid, in: Coulant Compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Kluwer 2012, p. 659-672.

 

R. Meijer, Varia kartelschade, MvV 2011, p. 326-331.

 

R. Meijer, Tien jaar lidstaataansprakelijkheid: een stand van zaken vanuit civielrechtelijk perspectief, MvV 2011, p. 104-110.

 

R. Meijer, Betere Europeanisering: made-to-measure, NTBR 2011, p. 92-95

 

R.P.J.L. Tjittes en R. Meijer, ‘Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem’, Contracteren 2010/4, p. 140-144.

 

R. Meijer, ‘Naar een ruimere aansprakelijkheid van rechters en arbiters?’, MvV 2010, p. 11-14.

 

R. Meijer, Het wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe richtlijn consumentenkrediet: een overzicht’, MvV 2010, p. 129-134.

 

R. Meijer, Boekbespreking Erik-Jan Zippro, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht, M&M 2010, p. 121-123.

 

R. Meijer, ‘Niet-contractuele aansprakelijkheid voor rechtmatig handelen. Toch geen beginsel van Europees gemeenschapsrecht? De stand van zaken na het arrest FIAMM’, O&A 2009, p. 150-160.

 

R.P.J.L. Tjittes en R. Meijer. ‘Franse en Europese lessen voor een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad’, RMThemis 2009.

 

R. Meijer, ‘Een ‘coherente interpretatie’: uitleg van de EEX-Vo in het licht van het EEX-Verdrag’, MvV 2009.

 

R. Meijer, ‘Betekenis van het Europese mededingingsrecht voor het Nederlandse contractenrecht’, MvV 2009, p. 71-77.

 

R.Meijer, ‘Gemeenschapsrecht en (milieu)strafrecht’, TMA 2008, p. 3-6.

 

R. Meijer, ‘Het relativiteitsvereiste: terug van nooit weggeweest?’, MvV 2008, p. 22-27.

 

R. Meijer, ‘Het witboek ‘schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels’ bezien vanuit Nederlands recht’, MvV 2008, p. 132-137.

 

R. Meijer, Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg 11 juli 2007, T-351/03, Schneider Electric SA/Commissie, SEW 2008, p. 307-311.

 

A. van Oevelen, M.H. Wissink, R. Meijer, ‘Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese gemeenschapsrecht in Belgie en Nederland’, TPR 2008, p. 77-160.

 

R. Meijer, ‘Staatsaansprakelijkheid wegens schending van gemeenschapsrecht’, (diss. Groningen 2007), Deventer 2007.

 

M.H. Wissink en R. Meijer, ‘Omzetting van Europese richtlijnen en het rechterlijk bevel tot wetgeving: van ‘nee’ naar ‘ja soms’?’ NTBR 2007, p. 297-306.

 

E.O. Bijkerk, S.C. van Gendt, P. Glazener, R. Meijer, A.M. van den Oord, ‘Kroniek mededingingsrecht. Beschikkingspraktijk van de NMa in het tweede halfjaar 2006′, SEW 2007, p. 275-288.

 

R. Meijer, ‘FIAMM: nadeelcompensatie op Europees niveau’, MvV 2006, p. 57-62.

 

R. Meijer, ‘Toelaatbaarheid van een forfaitaire proceskostenvergoeding bij geschonden EG-recht’, TMA 2006, p. 170-174.

 

R. Meijer, ‘Res judicata en het gemeenschapsrecht. De (on)aantastbaarheid van besluiten en rechtspraak in strijd met het EG-recht, MvV 2006, p. 204-209.

 

R. Meijer, Annotatie bij HvJ EG 13 juni 2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, SEW 2006, p. 485 e.v.

 

R. Meijer, ‘Peter Paul: aansprakelijkheid voor gebrekkig banktoezicht’, VrA 2005/1, p. 65-83.

 

R. Meijer, ‘Aansprakelijkheid wegens schending van het EG-recht: lidstaataansprakelijkheid’, MvV 2005, 138-142.

 

R. Meijer, ‘De Schutznorm in het gemeenschapsrecht’, TMA, p. 189-194.

 

R. Meijer, ‘Communautaire invloeden op het nationale stelsel van overheidsaansprakelijkheid’, NTBR 2004, p. 524-533.

 

R. Meijer, ‘De zaak Wells: verzuim milieueffectbeoordeling uit te voeren. Gevolgen van een toegestaan beroep op de Mer-richtlijn door een particulier’, TMA 2004, p. 184-187.

 

M.H. Wissink en R. Meijer, ‘Köbler: staatsaansprakelijkheid wegens schending van gemeenschapsrecht door hoogste rechterlijke instanties’, VrA 2004/1, p. 91-112.

 

 

Mr. Drs. Juliette Citteur

 

Juliette Citteur & Joris Rijken, ‘Verstrekking van patiëntgegevens door zorgaanbieders aan zorgverzekeraars’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013, p. 750-763.